Przeskocz do treści

Projekt "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego 816 uczniów oraz 29 nauczycieli kształcenia zawodowego z prowadzonych przez Powiat Łukowski: Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie oraz Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Celem projektu jest także wyposażenie pracowni zawodowych w szkołach objętych projektem.

Łączna wartość projektu wynosi 3 271 303,48 zł. w tym wkład Funduszy Europejskich to 2 780 607,95 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 roku.


Zamówienia publiczne:

  1. Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych
  2. Zakup i dostawa podręczników dla uczestników projektu
  3. Zakup i dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu
  4. Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w powiecie łukowskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe
    Dostawa wyposażenia dla pracowni kształcenia zawodowego Szkół objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w powiecie łukowskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe