O Zespole

Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie jest powiatową jednostką budżetową zapewniającą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łukowski.

Zespół zapewnia obsługę zadań z zakresu edukacji publicznej należących do kompetencji powiatu, realizuje zadania powiatu określone ustawami i właściwymi uchwałami Rady Powiatu Łukowskiego, w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych. PZO może podejmować inne działania wynikające z potrzeb polityki oświatowej, na podstwie uchwał Rady Powiatu Łukowskiego, Zarządu Powiatu i zarządzeń Starosty Łukowskiego.

Zespół został utworzony uchwałą Nr XV/172/2012 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku, działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu Łukowskiego uchwałą Nr XVII/190/2012 z dnia 18 wrzesnia 2012 roku.


kontaktKontakt
Dane adresowe i kontaktowe Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie.Dane kontaktowe stanowisk odpowiedzialnych za realizację zadań Zespołu.


bankKonta bankowe
Informacja o numerach kont bankowych Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie.